Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β 671/22-02-2021 η απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με την οποία εγκρίνεται ο κανονισμός εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας:

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

 

Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού υλοποιείται η ακόλουθη μεταδιδακτορική έρευνα, η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου:

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια: Δρ. Στέλλα Κλάδου
(e-mail: stellakladou@hmu.gr)
Τίτλος μεταδιδακτορικής έρευνας: “Institutions, Gastro-cultural Identity and Place Branding”
Επιβλέπων καθηγητής: Νικόλαος Τριχάς, Επίκουρος Καθηγητής
Περίληψη:

Destination branding (i.e. the most popular term when referring to any effort to ‘build’ and manage place brands in a tourism context) gradually loses space against its more inclusive, and possibly more sustainable, ‘counterpart’, namely place branding. Place branding experts embrace, among others, the tourism potential of a place, while reminding how place brands should focus on plans that define the most realistic, competitive and compelling strategic vision for the country, region or city (Anholt, 2003: 212). Despite the clear emphasis branding plans attribute to culture and identity, current practices still largely focus on local or national cultures and identities. Such practices often ignore synergies which extend beyond national borders, as well as cultural identities and heritage older than the very creation of nation-states and constantly under adaptation as living organisms.

The aim of this project is to discuss the central role of identity and inclusive place branding through the examples of experiences, gastronomy, wine and intangible heritage. The conceptualization takes place in a gastro-cultural context and is developed following a qualitative approach. Having as a starting point cases from the Mediterranean region, thematic analysis contributes to the discussion on the role of identity, culture, neolocalism, institutions, destination and place branding.

Ερευνητικά αποτελέσματα:

  • Kladou, S. and Trihas, N. (2021). Gastro-cultural identity and branding: Acknowledging the goose that lays the golden egg. 4th International Scientific Conference “Restarting tourism, travel and hospitality: The day after” (TOURMAN 2021), 21-23 May.
  • Kladou, S. (2021). Destination Brand Equity. In Buhalis, D. (ed.) Encyclopedia of Tourism Management and Marketing, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
  • Kladou, S. (2021). Whose culture? The role of identity-based branding. 5th Annual Conference of the International Place Branding Association, 7-10 December 2021, Barcelona, Spain.
  • Kladou, S. and Trihas, N. (2021). Public diplomacy, place branding practices and cross-border cooperation around the table. Place Branding and Cross Border Regions, Online Conference, 13 December.
  • Kladou, S. and Trihas, N. (2022). Place Branding through Resource Integration and Gastro-Cultural Experiences: A Transnational Perspective. Tourism and Hospitality, 3(1), 1-14.
  • Kladou, S. (2022). Gastro-cultural identities for place branding: The forbidden fruit of minorities? In Slocum, S.L. (ed.) Building inclusion in tourism: Overcoming institutional discrimination and bias. Routledge. (forthcoming)

 

Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού υλοποιείται και η ακόλουθη μεταδιδακτορική έρευνα:

Μεταδιδακτορικός ερευνητής: Δρ. Δημήτρης Μπελιάς
(e-mail: dbelias@pe.uth.gr)
Τίτλος μεταδιδακτορικής έρευνας: «Προάγοντας την εφαρμογή της Διοίκησης Αλλαγών στον Ξενοδοχειακό Κλάδο, μέσα από τη σύγχρονη θεώρηση της  Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων»
Επιβλέπων Καθηγητής: Νικόλαος Τριχάς, Επίκουρος Καθηγητής
Περίληψη:

Οι διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες σε συνδυασμό με την έντονη επίδραση της παγκοσμιοποίησης έχουν καταστήσει αναγκαία την ανάπτυξη μηχανισμών αέναης ενσωμάτωσης οργανωσιακών αλλαγών προκειμένου οι οργανισμοί να καθίστανται ικανοί να ανταποκριθούν στον διαμορφούμενο ρόλο τους. Παρά την αδιαμφισβήτητη σπουδαιότητα της εφαρμογής μιας αλλαγής, οι οργανώσεις αντιμετωπίζουν πληθώρα προβλημάτων μετάβασης, σε μια νέα κατάσταση. Το σημαντικότερο ίσως πρόβλημα αναφέρεται στην επιτυχή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού ενώπιον των επιχειρούμενων αλλαγών.  Το συγκεκριμένο ζήτημα παρουσιάζει υψηλή διοικητική σπουδαιότητα προκειμένου να επιτευχθεί η μετάβαση στην επιθυμητή κατάσταση. Η παρούσα προσέγγιση αποσκοπεί στην ανάλυση της επίδρασης της Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην προσπάθεια υλοποίησης οργανωσιακών αλλαγών υπό το πρίσμα των αρχών της Διοίκησης Αλλαγών. Η συγκεκριμένη διερεύνηση θα εστιάσει στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο ο οποίος υπόκειται σε σημαντικές αλλαγές (έντονος ανταγωνισμός, πανδημία, οικονομική κρίση, παγκοσμιοποίηση, ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, ευμετάβλητες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, κ.λπ.).

Ερευνητικά αποτελέσματα:

  • Belias, D. and Trihas, N. (2022). Strategic HRM approaches as mediators to change management in the tourism industry: potential and prospects for future research. Academicsera International Conference, 3-4 February, Hamburg, Germany.
  • Belias, D. and Trihas, N. (2022). Human Resource Training of front office employees and change management in hospitality sector during crisis. 4th International Conference on Finance, Economics, Management and IT Business (FEMIB 2022), 24-25 April.
  • Belias, D. and Trihas, N. (2022). The relationship of the change context with the resilience of hotels: Proposal for a Research Framework on Hotels during the Covid-19 crisis. 21st European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies (ECRM), 2-3 June, Aveiro, Portugal.