Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πτυχιακή Εργασία

Ακολουθούν οι οδηγίες για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας που αφορούν τους φοιτητές που εισήλθαν στο Τμήμα έως και το 2018.
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η πτυχιακή εργασία μπορεί να εκπονηθεί μετά το 7ο τυπικό εξάμηνο σπουδών και αντιστοιχεί σε 20 διδακτικές μονάδες (ECTS).
Προϋποθέσεις για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας
i.        Να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς το μάθημα της Μεθοδολογίας Έρευνας
ii.        Να έχει περατώσει το 7ο (Ζ’) τυπικό εξάμηνο σπουδών
iii.        Να μην οφείλει περισσότερα από 6 μαθήματα

Διαδικασία Επιλογής Θέματος Πτυχιακής Εργασίας
Τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (μόνιμο και έκτακτο Ε.Π.), έχουν την υποχρέωση να προτείνουν στην αρχή κάθε εξαμήνου, θέματα για εκπόνηση πτυχιακών εργασιών. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα και στους φοιτητές του τμήματος να προτείνουν δικά τους θέματα. Εφόσον αυτά κριθούν κατάλληλα από τους καθηγητές που έχουν προσεγγίσει, οι καθηγητές τα συμπεριλαμβάνουν στη λίστα με τα θέματα που ανακοινώνουν στην αρχή του εξαμήνου.

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας
Με απόφαση της υπ’ αρ. 33/27-03-2018 Συνέλευσης του τμήματος υιοθετείται η διαδικασία εξέτασης πτυχιακών εργασιών με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην με αρ. Φ122.1/42/23076/Β2/24-2-2011 (ΦΕΚ 433/17-3-2011 τ. Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, αρκεί να δηλωθεί από το/τη φοιτητή/τρια κατά την κατάθεση της αίτησης παρουσίασης του/της.

 
Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών
Έντυπο ανάληψης πτυχιακής εργασίας (1 άτομο)
Έντυπο ανάληψης πτυχιακής εργασίας (2 άτομα)
Αίτηση ορισμού επιτροπής αξιολόγησης πτυχιακής
Ορισμός εξεταστικής επιτροπής (1 άτομο)
Ορισμός εξεταστικής επιτροπής (2 άτομα)
Πρακτικό αξιολόγησης (1 άτομο)
Πρακτικό αξιολόγησης (2 άτομα)
Θέματα πτυχιακών εργασιών εαρινού εξαμήνου 2021-2022
Διαδικασία δήλωσης θέματος πτυχιακής εργασίας 2021-2022 (Ε)