Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έργο “Προοπτικές της Απασχόλησης την επόμενη πενταετία στην Περιφέρεια της Κρήτης”

Μελέτη εκπονήθηκα για λογαριασμό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου (ΕΒΕΗ)

Η μελέτη που εκπονήθηκε εστίασε στις αλλαγές στα επαγγέλματα (κατά διψήφιο κωδικό1 ISCO-8) καθώς και στη διασπορά τους εντός των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας (κατά διψήφιο κωδικό ΣΤΑΚΟΔ) για την Περιφέρεια της Κρήτης. Συγκεκριμένα επιδίωξε και έδωσε απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:

(α) Ποια επαγγέλματα και σε ποιους κλάδους της οικονομίας της Κρήτης θα έχουν ευνοϊκές προοπτικές κατά διψήφιο κωδικό ISCO-8 σε συνάρτηση με την αναπτυξιακή προοπτική της Κρήτης, στην περίοδο 2021-2025,
(β) Ποιες δεξιότητες απαιτούνται από τη διαφαινόμενη τάση των επαγγελμάτων, και
(γ) Ποιες αλλαγές θα αφορούν στην κατάρτιση και την επανακατάρτιση ενδιαφερομένων.

Τα στατιστικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ανήκουν στην κατηγορία εργαλείων ανάλυσης της απόκλισης – συμμέτοχης (shift & share analysis)  προσαρμοσμένα στις ανάγκες της μελέτης. Περισσότερο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε το υπόδειγμα των: Rigby & Anderson καθώς και το υπόδειγμα των Wilson & Bosworth. Επίσης αξιοποιήθηκε ο δείκτης Τοπικής Ειδίκευσης (Location quotient). Τέλος, η βασική  θεωρητική προσέγγιση που διέπει τη μελέτη είναι αυτή της εξαγωγικής βάσης θεωρώντας ότι η κινητήριος δύναμη της οικονομικής μεγέθυνσης στην Κρήτη είναι η εξωγενώς προερχομένη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται στο νησί.

Μετάβαση στο περιεχόμενο