Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Κατατακτήριες Εξετάσεις

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

 

Χρόνος κατάθεσης δικαιολογητικών

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα υποβάλλονται από 1 έως 20 Νοεμβρίου 2021.

 

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται και από τη γραμματεία)
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

 

Χρόνος διενέργειας των εξετάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν σχετικά με τo χρόνο διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων 2021-2022, ο οποίος προσδιορίζεται εντός του πρώτου δεκαημέρου του Δεκεμβρίου 2021.

 

Μαθήματα και Ύλη Κατατακτηρίων Εξετάσεων

Ως μαθήματα εισαγωγής στο Τμήμα με κατατακτήριες εξετάσεις ορίζονται τα:

1) Οικονομική Ι (Μικροοικονομία),

2) Μαθηματικά για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, και

3) Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

 

Οικονομική Ι (Μικροοικονομία)

Σκοπός/στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να:

 • Γνωρίσουν του βασικούς οικονομικούς νόμους και μηχανισμούς οι οποίοι διέπουν το κυρίαρχο οικονομικό σύστημα και να εξοικειωθούν με τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από τη λειτουργία του καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.
 • Χειρίζονται τα βασικά εννοιολογικά, μεθοδολογικά και τεχνικά εργαλεία της μικροοικονομικής ανάλυσης.

 

Περιγραφή της ύλης του μαθήματος

Εισαγωγικά: Η έννοια, το ιστορικό, η χρησιμότητα της πολιτικής οικονομίας και ο ρόλος της οικονομικής θεωρίας. Το κύριο οικονομικό πρόβλημα.

Εισαγωγή στην μικροοικονομική ανάλυση : προσφορά, ζήτηση, τιμές. Η ζήτηση των αγαθών. Η προσφορά των αγαθών. Ο προσδιορισμός της τιμής.

Προσφορά και παραγωγικό κόστος. Αξία, τιμή, κόστος, μορφές αγοράς. Τιμές και παραγωγή σε πλήρη ανταγωνισμό. Τιμές και παραγωγή στο μονοπωλιακό ανταγωνισμό.

 

Βιβλιογραφία

 • Βασικές Αρχές Οικονομικής Θεωρίας του Ken Ferguson, 2004, Εκδόσεις: Κριτική
 • Σύγχρονη Μικροοικονομική του Γεωργίου Χ Κώττη και Αθ. Πετράκη Κώττη, 2008, Εκδόσεις: Μπένου Ευγ.
 • Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία των Θ. Γεωργακόπουλου, Θ. Λιανού, Θ. Μπένου, Γ. Τσεκούρα, Μ. Χατζηπροκοπίου, Γ. Χρήστου (Εκδόσεις: ΕΥΓ. ΜΠΕΝΟΥ)

 

Μαθηματικά για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Στόχος/Σκοπός μαθήματος είναι να κατανοηθούν:

 • Συναρτήσεις μιας πραγματικής μεταβλητής: Γραμμικές, μη γραμμικές, εκθετικές λογαριθμικές συναρτήσεις, εφαρμογές.
 • Διαφορικός λογισμός: Ακολουθίες, όρια, συνέχεια συναρτήσεων, παραγώγιση, ελαστικότητα, μελέτη και βελτιστοποίηση συναρτήσεων μιας μεταβλητής, εφαρμογές των παραγώγων σε προβλήματα οριακής ανάλυσης.
 • Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών: Ολικό διαφορικό, μερικές παράγωγοι, βελτιστοποίηση, εφαρμογές σε προβλήματα οριακής ανάλυσης.
 • Βελτιστοποίηση συναρτήσεων με περιορισμούς: Μέθοδος της αντικατάστασης, μέθοδος του Lagrange, εφαρμογές.
 • Γραμμική άλγεβρα: Ορίζουσες, μήτρες, διανύσματα, συστήματα γραμμικών εξισώσεων, εφαρμογές.
 • Ολοκληρωτικός λογισμός: ολοκληρώματα, μέθοδοι ολοκλήρωσης, εφαρμογές

 

Βιβλιογραφία

 • Brandley Teresa : Μαθηματικά Για τα Οικονομικά και την Διοίκηση. Εκδόσεις Κριτική 2015
 • Hoy M., Livernois J., McKenna C. , Stegos Th: Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών. Εκδόσεις Gutenberg, 2013.
 • Κοντέος Γ- Σαριανιδης: Ν Μαθηματικά , Κοζάνη 2012
 • Λουκάκης Μ: Πρόσκληση στα Μαθηματικά Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, Τόμος Α και Β Εκδόσεις Σοφία ,2011.
 • Τσουλφίδης Λ:Μαθηματικά οικονομικής ανάλυσης (Μέθοδοι και υποδείγματα), Gutenberg, 1999.
 • Καβουσανός Ε: Εφαρμογές Μαθηματικού Λογισμού σε Επιχειρησιακά και Οικονομικά Προβλήματα, Γεωργία Μπένου, 2012.
 • Φλυτζάνης Η: Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι, Γεωργία Μπένου, 2008.

 

Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

Στόχος/Σκοπός μαθήματος είναι να κατανοηθούν:

 • οι βασικές έννοιες του management οι λειτουργίες του καθώς και ο ρόλος του management στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
 • οι διαφορετικές λειτουργίες του management και πώς αυτές συνδέονται μεταξύ τους και αλληλεπιδρούν
 • o ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού για την επιτυχημένη λειτουργία μιας επιχείρησης
 • διαφορά μεταξύ ενός απλού διοικητικού στελέχους και ενός ηγέτη

 

Περιγραφή της ύλης του μαθήματος

 • Εννοιολογικό περιεχόμενο της διοίκησης επιχειρήσεων. Συστηματική θεωρητική προσέγγισή της.
 • Μορφές επιχειρήσεων & Δομικά σχήματα – Κοινωνική ευθύνη επιχείρησης
 • Το περιβάλλον της επιχείρησης: εξωτερικό & εσωτερικό περιβάλλον
 • Καθορισμός του επιχειρησιακού χώρου σε σαφή διάκριση των λειτουργιών της επιχείρησης και των λειτουργιών της διοίκησης.
 • Εξέλιξη της επιστήμης της Διοίκησης.
 • Λειτουργίες του Μάνατζμεντ: (α) προγραμματισμός: διαδικασία προγραμματισμού και στρατηγικός σχεδιασμός
 • Λειτουργίες του Μάνατζμεντ: (β) η λειτουργία της λήψης αποφάσεων
 • Λειτουργίες του Μάνατζμεντ: (γ) οργάνωση: αρχές οργάνωσης, οργανωτική δομή και τμηματοποίηση της επιχείρησης
 • Λειτουργίες του Μάνατζμεντ: (δ) διεύθυνση: ηγεσία, παρακίνηση και επικοινωνία
 • Λειτουργίες του Μάνατζμεντ: (ε) διαδικασία και μέθοδοι ελέγχου

Βιβλιογραφία

 • Schermerhorn, R.J., 2012. Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ. Αθήνα: Εκδόσεις Πασχαλίδη.
 • Τζωρτζάκης, Κ. και Τζωρτζάκη Α., 2007. Οργάνωση και Διοίκηση. Το μάνατζμεντ της νέας εποχής. Αθήνα: Εκδόσεις Rosili.
 • Σαρμανιώτης, Χ., 2012. Μάνατζμεντ: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ.
 • Πετρίδου, Ε., 2011. Διοίκηση – Management. Μια εισαγωγική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη:Εκδόσεις Σοφία