Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διασφάλιση Ποιότητας

Μπορείτε να βρείτε την Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΛΜΕΠΑ στον σύνδεσμο: https://www.hmu.gr/modip 

Πολιτική Ποιότητας Προπτυχιακού προγράμματος Σπουδών

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (ΔΕ&Τ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) εφαρμόζει πολιτική διασφάλισης ποιότητας, η οποία αποτελεί μέρος του στρατηγικού του σχεδιασμού. Η πολιτική αυτή αναπτύσσεται και εξειδικεύεται (με τη συμμετοχή και εξωτερικών φορέων) στους τομείς δράσης του ΕΛΜΕΠΑ και, ειδικότερα, στην εκπλήρωση των απαιτήσεων ποιότητας του ΠΠΣ του Τμήματος ΔΕ&Τ. Η Πολιτική Ποιότητας του ΔΕ&Τ είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της ΕΘΑΑΕ και εναρμονίζεται πλήρως με την πολιτική ποιότητας του ΕΛΜΕΠΑ, με τα κριτήρια πιστοποίησης της ποιότητας των σπουδών στα Ελληνικά ΑΕΙ (Ν.4009/2011, αρ. 70 – 72), με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).

Σκοπός της Πολιτικής Ποιότητας
Σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος ΔΕ&Τ είναι να προάγει την ποιότητα με πολύπλευρο τρόπο και συγκεκριμένα μέσω της αφοσίωσης στην πρόοδο της διοικητικής/ οικονομικής επιστήμης, της βέλτιστης ικανοποίησης των απαιτήσεων των φοιτητών του και της υιοθέτησης αποτελεσματικής φοιτητοκεντρικής προσέγγισης των προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, της τεχνικής αρτιότητας σε επίπεδο υπηρεσιών και υποδομών, καθώς και της ενίσχυσης και προώθησης της καινοτομίας σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη

Δείτε την Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού πιστοποιήθηκε το Μάιο του 2023 από την ΕΘΑΑΕ (Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Hellenic Authority for Higher Education). Απόφαση Πιστοποίησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο