Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρακτική Άσκηση

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΈΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 • Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) δεν είναι υποχρεωτική για την λήψη πτυχίου. Το Τμήμα ΔΕ&Τ ενθαρρύνει και βοηθάει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του τμήματος να συμμετάσχουν σε ΠΑ στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

Που μπορούν οι φοιτητές/τριες να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση;

 • Οι φορείς της ΠΑ μπορεί να είναι νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως για παράδειγμα ατομικές ή άλλης νομικής μορφής επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ερευνητικά ινστιτούτα, αλλά και θεσμοθετημένα εργαστήρια Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Ποια είναι η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης;

 • Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ΠΑ (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) έως δύο φορές (σύνολο 6 μήνες πλήρους ή 12 μήνες μερικής απασχόλησης). Η συμμετοχή στο πρόγραμμα της ΠΑ του Τμήματος ισοδυναμεί σε ένα (1) μάθημα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικό και έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά τρεις μήνες πλήρους απασχόλησης (ή έξι μήνες μερικής απασχόλησης αντίστοιχα).

 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης;

 1. Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ΠΑ πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το 5ο εξάμηνο των σπουδών τους και να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 150 ECTS.
 2. Φοιτητές ΑμεΑ τοποθετούνται κατά προτεραιότητα.
 3. Για την κάλυψη των υπολοίπων θέσεων και δεδομένου ότι ο αριθμός των φοιτητών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ΠΑ είναι μεγαλύτερος από τον προσφερόμενο αριθμό θέσεων, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια: (α) Μέσος Όρος βαθμολογίας σταθμισμένος με τις αντίστοιχες μονάδες ECTS κάθε μαθήματος, και (β) εξάμηνο φοίτησης του φοιτητή που αιτείται συμμετοχή στο πρόγραμμα. Η κατάταξη των φοιτητών θα γίνεται με τον παρακάτω τύπο:

(α) Σταθμισμένος Μ.Ο. βαθμολογίας επί 10 μόρια συν
(β) 100 μόρια για τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι μέχρι και το 8ο εξάμηνο σπουδών. Τα 100 μόρια μειώνονται κατά 5 μόρια για κάθε επιπλέον εξάμηνο σπουδών του φοιτητή.

 1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγονται οι φοιτητές με τον μεγαλύτερο αριθμό επιτυχώς ολοκληρωμένων μαθημάτων ανά εξάμηνο.
 2. Οι φοιτητές που δεν έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στο παρελθόν έχουν προτεραιότητα έναντι φοιτητών που ζητούν συμμετοχή για δεύτερο τρίμηνο.
 3. Τα παραπάνω κριτήρια επιλογής για θέσεις ΠΑ αφορούν σε θέσεις που προτείνονται από δημόσιους φορείς χρηματοδότησης (π.χ. Προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ, χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου, κ.ά.) και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος, μαζί με τον Κανονισμό Σπουδών.
 4. Για θέσεις που προσφέρονται από ιδιωτικούς φορείς, τα κριτήρια επιλογής δύναται να διαφοροποιούνται, ανάλογα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο φορέας. Σε αυτή την περίπτωση, οι φοιτητές επιλέγονται από κοινού από τον φορέα και την επιτροπή ΠΑ του Τμήματος.
 5. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι δυνητικά δικαιούχοι φοιτητές έχουν δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών η οποία κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματός τους. Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει το αίτημα και αποφασίζει για την ένταξη του φοιτητή σε θέση πρακτικής άσκησης.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος και στον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Υπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού είναι ο Γεώργιος Απλαδάς (apladas@hmu.gr).

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης
Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν πρακτική άσκηση μπορούν να αναζητήσουν διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης ανά περιοχή στην Ελλάδα, στο Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του ΕΛΜΕΠΑ (Μαριάννα Αλογδιανάκη 281037933) ή στην Ηλεκτρονική Πύλη Άτλας (https://atlas.grnet.gr/) ή στη σελίδα της πρακτικής άσκησης του ΕΛΜΕΠΑ (https://praktiki.hmu.gr/) στο πεδίο “Θέσεις Πρακτικής“.

Επίσης, οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτικής Άσκηση και στο εξωτερικό μπορούν να αναζητούν διαθέσιμες θέσεις στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του ΕΛΜΕΠΑ.: ΕΔΩ

Οδηγίες για την Έναρξη Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών
Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης
Βεβαίωση Αποδοχής Εργοδότη
Σύμβαση εργασίας
Οδηγίες Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο