Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προοπτικές της Απασχόλησης την επόμενη πενταετία στην Περιφέρεια της Κρήτης

Μελέτη εκπονήθηκα για λογαριασμό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου (ΕΒΕΗ)

Η μελέτη που εκπονήθηκε εστίασε στις αλλαγές στα επαγγέλματα (κατά διψήφιο κωδικό1 ISCO-8) καθώς και στη διασπορά τους εντός των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας (κατά διψήφιο κωδικό ΣΤΑΚΟΔ) για την Περιφέρεια της Κρήτης. Συγκεκριμένα επιδίωξε και έδωσε απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα : (α)_Ποια επαγγέλματα και σε ποιους κλάδους της οικονομίας της Κρήτης θα έχουν ευνοϊκές προοπτικές κατά διψήφιο κωδικό ISCO-8 σε συνάρτηση με την αναπτυξιακή προοπτική της Κρήτης, στην περίοδο 2021-2025, (β)_Ποιες δεξιότητες απαιτούνται από τη διαφαινόμενη τάση των επαγγελμάτων, και (γ)_Ποιες αλλαγές θα αφορούν στην κατάρτιση και την επανακατάρτιση ενδιαφερομένων.

Τα στατιστικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ανήκουν στην κατηγορία εργαλείων ανάλυσης της απόκλισης – συμμέτοχης (shift & share analysis)  προσαρμοσμένα στις ανάγκες της μελέτης. Περισσότερο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε το υπόδειγμα των: Rigby & Anderson καθώς και το υπόδειγμα των Wilson & Bosworth. Επίσης αξιοποιήθηκε ο δείκτης Τοπικής Ειδίκευσης (Location quotient). Τέλος, η βασική  θεωρητική προσέγγιση που διέπει τη μελέτη είναι αυτή της εξαγωγικής βάσης θεωρώντας ότι η κινητήριος δύναμη της οικονομικής μεγέθυνσης στην Κρήτη είναι η εξωγενώς προερχομένη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται στο νησί.

Μετάβαση στο περιεχόμενο