Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Απόφαση για την πρακτική άσκηση φοιτητών χωρίς φυσική παρουσία (εργασία εξ αποστάσεως)

H Συνέλευση του τμήματος αφού έλαβε υπόψη της όλες τις παρακάτω αποφάσεις/εγκυκλίους του ΥΠΕΘ  1)  την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 713421, ΦΕΚ 4899/τ’ Β/ 6.11.2020 (περιοριστικά μέτρα λόγω έξαρσης COVID-19)

2)  με αρ. πρωτ.: 380/7.11.2020 διευκρινιστική εγκύκλιο περί αναστολής της πρακτικής άσκησης φοιτητών κατά τις ημερομηνίες 7-30/11/2020

3) την με αρ. πρωτ. 383/10.11.2020 εγκύκλιο περί δυνατότητας για εργασία εξ αποστάσεως, χωρίς φυσική παρουσία.

αποδέχεται

την Πρακτική άσκηση χωρίς φυσική παρουσία – Εργασία εξ αποστάσεως

Κατά κανόνα, η πρακτική άσκηση απαιτεί τη φυσική παρουσία των φοιτητών και επομένως η διεξαγωγή της δεν δύναται γενικά να πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως. Υπάρχουν όμως και θέσεις πρακτικής άσκησης στις οποίες το αντικείμενο απασχόλησης των φοιτητών επιτρέπει την εργασία εξ αποστάσεως. Επιπλέον, όταν οι στόχοι της πρακτικής έχουν επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό, όπως στις περιπτώσεις φοιτητών με ελάχιστο υπολειπόμενο χρόνο για την συμπλήρωση εξαμήνου, η εργασία εξ αποστάσεως μπορεί να είναι αποδεκτή κατά τη διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων εφόσον συντρέχουν και  οι παρακάτω απαραίτητες προϋποθέσεις:

  • η φύση του αντικειμένου της πρακτικής άσκησης των φοιτητών επιτρέπει τη διεξαγωγή της με μεθόδους εξ αποστάσεως διασφαλίζοντας το αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας,
  • το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και ο σκοπός διεξαγωγής της επιτυγχάνεται και επαληθεύεται,
  • εξακολουθεί να υφίσταται εποπτεία των φοιτητών από το διδακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. και επίβλεψη από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εξ αποστάσεως διεξαγωγής της.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ – Εξ Αποστάσεως 2020

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ – Εξ Αποστάσεως 2020

Μετάβαση στο περιεχόμενο