Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη/συνέχιση πρακτικής άσκησης φοιτητών

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237/2020 (ΦΕΚ 1699/τ.Β/5-5-2020) οι φοιτητές από 11.5.2020 και εξής, δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα*.
Με βάση τα παραπάνω:
Α) Πρακτική άσκηση μέσω ΟΑΕΔ
1. Οι φοιτητές του  Τμήματος  που επιθυμούν να συνεχίσουν στον ίδιο φορέα που είχε γίνει η αναστολή της πρακτικής τους άσκησης ή
2. Φοιτητές που επιθυμούν μετά τη αναστολή να συνεχίσουν σε άλλο φορέα,
θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματός  εκ νέου,  τα σχετικά έντυπα της  πρακτικής άσκησης 1. Αίτηση έναρξης πρατικής άσκησης, 2. Βεβαίωση εργοδότη, 3. Σύμβαση πρακτικής άσκησης και 4. Την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση του φορέα,  με το υπολειπόμενο διάστημα  που απαιτείται για την ολοκλήρωση της 6μηνης διάρκειας.
Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει αρθεί η προσωρινή απαγόρευση στον φορέα απασχόλησης τους παλιό ή νέο  κατά περίπτωση,
3.Οι φοιτητές που βρίσκονται σε αναστολή πρακτικής και για προσωπικούς λόγους δεν επιθυμούν να ολοκληρώσουν τώρα το υπόλοιπο της πρακτικής τους, μπορούν να συνεχίζουν αργότερα όποτε επιθυμούν.

Β) Πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ 
Οι φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν ή να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματός  έως 15/5/2020 τα παρακάτω έγγραφα ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν. Η προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης πρακτικής άσκησης είναι η 1/6/2020.
1. Όσοι βρίσκονται σε αναστολή πρακτικής καθώς και αυτοί που είχαν καταθέσει αίτηση για έναρξη πρακτικής 1/4/2020, αφού έρθουν σε επικοινωνία με τον φορέα απασχόλησης που δεν τελεί σε προσωρινή απαγόρευση, θα συμπληρώσουν και θα αποστείλουν στη Γραμματεία την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση.
2. Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση από 1/6/2020, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους α) Αίτηση Φοιτητή, β) Βεβαίωση Αποδοχής από το φορέα απασχόλησης και γ) τα δικαιολογητικά με τα ατομικά στοιχεία του φοιτητή (Ταυτότητα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, Λογαριασμός Τραπέζης), κατεβάστε τα έντυπα εδώ (https://praktiki.hmu.gr/).
3. Οι φοιτητές που βρίσκονται σε αναστολή πρακτικής καθώς και οι φοιτητές που είχαν καταθέσει αίτηση για έναρξη πρακτικής 1/4/2020 σε φορείς που τελούν σε προσωρινή απαγόρευση δύνανται α) να συνεχίσουν ή να ξεκινήσουν την πρακτική τους όταν αρθεί η προσωρινή απαγόρευση στον φορέα απασχόλησης τους κατά περίπτωση ή β) να επιλέξουν άλλο φορέα απασχόλησης συμπληρώνοντας τα έντυπα όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω.

ΟΛΑ τα έντυπα αρχικά θα αποστέλλονται από τους φοιτητές ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας.
Το τμήμα αφού ολοκληρώσει τη διεκπεραίωσή τους, θα αποστείλει τα σχετικά έγγραφα με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορική κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

 

Υπουργική απόφαση σχετικά με την έναρξη της πρακτικής άσκησης
Υπεύθυνη Δήλωση
Ανακοίνωση ΠΑ ΕΣΠΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο