Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4653/20 και ιδίως των άρθρων 8, 9 και 13 του ν. 4653/20, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας να δηλώσουν υποψηφιότητα για εγγραφή τους στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ.

Σκοπός του Μητρώου Φοιτητών είναι η συμμετοχή ενός μέλους με φοιτητική ιδιότητα σε Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ) για την Πιστοποίηση των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) των ΑΕΙ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1β. άρθρ. 13 του ν. 4653/2020. Για πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία Πιστοποίησης και ΕΕΑΠ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΘΑΑΕ [https://www.ethaae.gr/el/diasfalisi-poiotitas].

Συγκρότηση ΕΕΑΠ & αντικείμενο εργασιών
Κάθε ΕΕΑΠ αποτελείται από τρεις/τέσσερις εμπειρογνώμονες με συνάφεια στο επιστημονικό αντικείμενο του υπό πιστοποίηση ΠΠΣ και έναν φοιτητή. Η διαδικασία Πιστοποίησης διαρκεί έως έξι ημέρες και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια για όλα τα μέλη της ΕΕΑΠ:
Παρακολούθηση σύντομου σεμιναρίου προσανατολισμού από την ΕΘΑΑΕ
Εξέταση του υποβληθέντος φακέλου (Πρόταση Πιστοποίησης του υπό πιστοποίηση ΠΠΣ και σχετική τεκμηρίωση)
Επιτόπια επίσκεψη στο Ίδρυμα του υπό πιστοποίηση ΠΠΣ
Συνεργασία των μελών της ΕΕΑΠ για την εφαρμογή της διαδικασίας Πιστοποίησης
Σύνταξη Έκθεσης Πιστοποίησης στα Αγγλικά

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Μητρώο Φοιτητών
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι προπτυχιακοί φοιτητές, μετά το δεύτερο και πριν από το τελευταίο εξάμηνο και να μην έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών.
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδα Γ1 ή Γ2).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας προς την ΕΘΑΑΕ επισυνάπτοντας τα εξής:
α. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (σε μορφή europass [https://europa.eu/europass/el]) που θα αναφέρει τυχόν σχετική εμπειρία σε δράσεις διασφάλισης ποιότητας.
β. Αντίγραφο του πιστοποιητικού ξένης γλώσσας/τίτλου σπουδών που πιστοποιεί το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας (πολύ καλή γνώση Γ1 ή άριστη γνώση Γ2) [βλ. www.asep.gr].
γ. Βεβαίωση του Τμήματος φοίτησής τους (κατά το συνημμένο υπόδειγμα) στην οποία αναφέρονται: το εξάμηνο φοίτησης, η ημερομηνία πρώτης εγγραφής κατά την εισαγωγή τους στο Τμήμα, καθώς και ο συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων, στα οποία έχει εξετασθεί με επιτυχία ο φοιτητής έως το τελευταίο ολοκληρωμένο εξάμηνο φοίτησης.

Κριτήρια επιλογής φοιτητή που λαμβάνονται υπόψη για συμμετοχή στην ΕΕΑΠ

  1. Να φοιτά σε άλλο ΠΠΣ από αυτό που αξιολογείται και σε άλλο ΑΕΙ. Εάν πρόκειται για δεύτερο πτυχίο, δεν θα πρέπει το πρώτο πτυχίο να προέρχεται από το ΠΠΣ που αξιολογείται.
  1. Να φοιτά σε αντίστοιχο ΠΠΣ (σύμφωνα με τον κατάλογο αντιστοιχίας για μετεγγραφές φοιτητών). Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να φοιτά σε ΠΠΣ συναφούς επιστημονικού πεδίου.
  1. Ο συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων, στα οποία έχει εξετασθεί με επιτυχία ο φοιτητής έως το τελευταίο ολοκληρωμένο εξάμηνο φοίτησης.
  1. Τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος.

Τρόπος υποβολής αιτήσεων
Η υποβολήτων αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών στοιχείων (βλ. ενότητα Γ. 3 ανωτέρω) θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Μητρώο Φοιτητών» https://experts.ethaae.gr/Students της ΕΘΑΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ, καλούνται να εγγραφούν στην παραπάνω εφαρμογή και να συμπληρώσουν τα βιογραφικά τους στοιχεία, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για ένταξη στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ. Επίσης, θα πρέπει να επισυνάψουν τα παρακάτω αρχεία (σε μορφή pdf) με ονομασίες αντίστοιχα:

  1. CV – ονοματεπώνυμο υποψηφίου/ας
  2. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας/τίτλος σπουδών – ονοματεπώνυμο υποψηφίου/ας
  3. Βεβαίωση Τμήματος – ονοματεπώνυμο υποψηφίου/ας

Το Μητρώο Φοιτητών αποτελεί διακριτή ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία περιλαμβάνει το ατομικό προφίλ και τα βιογραφικά στοιχεία του κάθε μέλους και υπόκειται στις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η υποβολή αιτήσεων παραμένει ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.


* Οι όροι «φοιτητής», «φοιτητές» αναφέρονται σε όλα τα φύλα

Για να διαβάσετε το σχετικό αρχείο πατήστε  ΕΘΑΑΕ

Μετάβαση στο περιεχόμενο