Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προκήρυξη για ενισχυτική υποστήριξη της διδασκαλίας κύριων διαλέξεων μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

 Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας προσκαλούν  υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές  να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στην προκήρυξη που αφορά τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για την κάλυψη συνολικά πενήντα εννέα (59) θέσεων ανταποδοτικών υποτροφιών.

Η Πρόσκληση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων», της Πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής Σελίδα 3 από 20 διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5092244 (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80819), η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ143 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Για επιπλέον πληροφορίες χρησιμοποιήστε τον παρόν σύνδεσμο
Προκήρυξη Επικουρικό Έργο
Μετάβαση στο περιεχόμενο