Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας (τεσσάρων εβδομάδων) στο Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, και φορείς υλοποίησης το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, τη Βρετανική Πρεσβεία και το British Council Ελλάδας.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το British Council Ελλάδας, με τη συνδρομή της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, ανακοινώνουν την υλοποίηση προγράμματος χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας 4 εβδομάδων, σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα του Ηνωμένου Βασιλείου με δικαιούχους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές Ελληνικών Πανεπιστημίων, στο πλαίσιο της πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων με θέμα «Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, και φορείς υλοποίησης το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, τη Βρετανική Πρεσβεία και το BritishCouncil Ελλάδας».
Το ανωτέρω πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση 30 (τριάντα) υποτροφιών διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων.

Η κινητικότητα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 31/12/2023. Πιο συγκεκριμένα, θα χορηγηθούν α) δέκα (10) υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Master και β) είκοσι (20) υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες.
Οι επιμέρους λεπτομέρειες του προγράμματος καθώς και οι προϋποθέσεις συμμετοχής αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, η οποία είναι ανοικτή από 10/4/2023 έως 15/05/2023 και ώρα Eλλάδος 23:00 και μπορεί να αναζητηθεί στους διαδικτυακούς τόπους του ΙΚΥ (www.iky.gr) και του Βritish Council (www.britishcouncil.gr). Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα και αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της πλατφόρμας που φιλοξενείται στον διαδικτυακό τόπο του Βritish Council στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/3KHsnAs

Πρόσκληση-2022-2023 IKY ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Μετάβαση στο περιεχόμενο