Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εντεταλμένων Διδασκόντων της με Α.Π. 86549/26-09-2023 (ΟΠΣ 4031) πρόσκλησης της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού

Πρακτικό Επιτροπής Ερευνών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο