Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αναγνώριση πρακτικής άσκησης φοιτητών μειωμένης διάρκειας (70%) εντός του 2019-2020 λόγω covid-19

H Συνέλευση του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού (πράξη 37/18-01-2021)   αφού έλαβε υπόψη της το ΦΕΚ 1935Β΄/ 20.5.2020 του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το οποίο, εφόσον η πρακτική άσκηση φοιτητών του Τμήματος με έναρξη το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020:

  • δεν συνεχίστηκε εξ αποστάσεως σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 383/10.11.2020 εγκύκλιο του   Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων
  • δεν έχει ολοκληρωθεί έως την 31/12/2020,
  • δεν δύναται να μεταφερθεί σε επόμενο εξάμηνο,
  • έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον το 70% της συνολικής χρονικής διάρκειας (Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ΦΕΚ 1935Β΄/ 20.5.2020)

αποφάσισε τη μείωση της ελάχιστης απαιτούμενης χρονικής διάρκειας για τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης, κατ’ ανώτατο όριο έως 30% της συνολικής χρονικής διάρκειας και την θεωρεί ολοκληρωμένη αφού συντρέχουν οι παραπάνω αντικειμενικοί λόγοι.

Οι φοιτητές που εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και επιθυμούν να ολοκληρώσουν την πρακτική με μειωμένη διάρκεια θα αποζημιωθούν μόνο για τον πραγματικό χρόνο υλοποίησης πρακτικής άσκησης.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται  να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι επιθυμούν την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης με μειωμένη διάρκεια και αποδέχονται τη μειωμένη αποζημίωση.

Από τη Γραμματεία του τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο